کنترل‌ درونی یا بیرونی

شهریور ۴, ۱۳۹۹
کنترل‌ درونی یا بیرونی

کنترل‌ درونی یا بیرونی

انسان‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های زندگی خود را یا به عوامل قابل کنترل نسبت می‌دهند و یا به عوامل غیرقابل کنترل. […]