چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

در زمان حال بمان، در اکنون زندگی کن، فقط در امروز زندگی کن! ما این گزاره‌ها را بارها و بارها […]