پایه صمیمیت گوش دادن است

دی ۱۸, ۱۳۹۹
پایه صمیمیت گوش دادن است

پایه صمیمیت گوش دادن است

“ما فقط نیمی از آن چه را که به ما گفته شده، می شنویم، نیمی از آن چه را که […]