پایه صمیمیت گوش دادن است

دی 18, 1399
پایه صمیمیت گوش دادن است

پایه صمیمیت گوش دادن است

“ما فقط نیمی از آن چه را که به ما گفته شده، می شنویم، نیمی از آن چه را که […]