ویژگی‌های اساسی روان پریشی

اسفند 26, 1399
ویژگی‌های اساسی روان پریشی

ویژگی‌های اساسی روان پریشی

در روان پریشی فرد توانایی تشخیص واقعیت از خیال را ندارد، ارتباطش با واقعیت قطع می‌شود و به دنیای تخیلی […]