نیاز کامل به انتخاب همسر

مهر ۲۸, ۱۳۹۹
نیاز کامل به انتخاب همسر

نیاز کامل به انتخاب همسر

هر انسانی با دو رویکرد و فرضیه به موضوع انتخاب همسر می نگرد که شامل فرضیه نیاز کامل و فرضیه […]