من خیلی معمولی ام.

اسفند ۹, ۱۳۹۹
من خیلی معمولی ام.

من خیلی معمولی ام.

خیلی مواقع، ما به دیگران نگاه میکنیم و با خود فکر میکنیم: چقدر او شگفت انگیز است، اما من خیلی […]