مقیاس صمیمیت عاطفی

شهریور 19, 1399
مقیاس صمیمیت عاطفی

مقیاس صمیمیت عاطفی

مقیاس صمیمیت عاطفی یا EIS مقیاسی است که شما را قادر می سازد تا صمیمیت عاطفی خود در رابطه را ارزیابی کنید. […]