مقیاس صمیمیت عاطفی

شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
مقیاس صمیمیت عاطفی

مقیاس صمیمیت عاطفی

مقیاس صمیمیت عاطفی یا EIS مقیاسی است که شما را قادر می سازد تا صمیمیت عاطفی خود در رابطه را ارزیابی کنید. […]