متمرکز کردن ذهن

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
متمرکز کردن ذهن

متمرکز کردن ذهن

تمرکز کردن یعنی اینکه فرد بتواند توجه و اراده‌‌اش را همسو کند و کنترلِ توجه خود را در اختیار داشته […]