قهر نوعی خشم و عصبانیت است

تیر ۱۲, ۱۴۰۰
قهر نوعی خشم و عصبانیت است

قهر نوعی خشم و عصبانیت است

قهر یک بازی مرموز پیچیده و بسیاری از اوقات بدجنسانه ای است که به عنوان یکی از ۹ عدد بازی […]