زندگی خودت را ادامه دهید

اسفند ۱۸, ۱۳۹۹
زندگی خودت را ادامه دهید

زندگی خودت را ادامه دهید

ابزار اصلی اهریمن، فریب و نیرنگ زدن است. او از هیچ چیزی بیشتر از این خوشحال نمیشود که تو بدون […]