زندگیت رو خراب نکن.

تیر ۲۲, ۱۴۰۰
زندگیت رو خراب نکن.

زندگیت رو خراب نکن.

هیچ وقت به خاطر حرف مردم، زندگیت رو خراب نکن. دهان این مردم همیشه باز هست؛ پولدار باش میگن دزد […]