روشهای افزایش رفتار مطلوب

شهریور 11, 1399
روشهای افزایش رفتار مطلوب

روشهای افزایش رفتار مطلوب

گاه دیده می‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم انجام نمی‌دهد. […]