روان پریشی افسردگی-شیدایی

فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
روان پریشی افسردگی-شیدایی

روان پریشی افسردگی-شیدایی

جورج کربی در سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۲) و «آگوست هوک» در سال ۱۹۲۱ بیمارانی را توصیف کردند که مخلوطی از علائم […]