دید مثبت به زندگی داشتن

آذر ۸, ۱۳۹۹
دید مثبت به زندگی داشتن

دید مثبت به زندگی داشتن

زندگی مانند ضربان قلب است؛ باید فراز و نشیب و پستی و بلندی داشته باشد، وگرنه نشانهٔ مرگ است. اگر […]