دزدی در کودکان

دی ۲۹, ۱۳۹۹
دزدی در کودکان

دزدی در کودکان

دزدی عملی است که در آن شخص مال دیگری را بدون اجازه و اطلاع او ضمیمه مال خود می کند […]