خودباوری همانند یک آفت هست

بهمن ۱۳, ۱۳۹۹
خودباوری همانند یک آفت هست

خودباوری همانند یک آفت هست

بزرگترین دشمنی که مانع از این میشود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟ مسئله خودباور ی همانند یک آفت […]