انسان موجود اجتماعی است

اسفند 22, 1398
انسان موجود اجتماعی است

انسان موجود اجتماعی است

انسان موجود اجتماعی است و هویتش با شبکه های دوستی، خانوادگی، محلی و اجتماعی گره خورده است. بحران ویروس کرونا […]