افکار منفی از کجا می آیند

اسفند 19, 1399
افکار منفی از کجا می آیند

افکار منفی از کجا می آیند

چه کسی به تو گفته که در تو مشکلی هست؟ چه کسی به تو گفته که تو متوسط هستی؟ که […]