از سرعت زندگی خود بکاهیم

شهریور ۲, ۱۳۹۹
از سرعت زندگی خود بکاهیم

از سرعت زندگی خود بکاهیم

ما محکوم شده ایم به زندگی در عصری که سرعت اش بسیار فراتر از توان ماست و این، با سرعتی […]