آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

اسفند ۱۱, ۱۳۹۹
آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

خداوند قادر است که اتفاقاتی را به وقوع بیانجامد که شما هرگز توان انجام آن را نمیتوانستید داشته باشید. « […]