آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

اسفند 11, 1399
آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

خداوند قادر است که اتفاقاتی را به وقوع بیانجامد که شما هرگز توان انجام آن را نمیتوانستید داشته باشید. « […]