محبوب

اسفند ۴, ۱۳۹۹
رفتاری جدید با افکاری بهتر

رفتاری جدید با افکاری بهتر

کتاب مقدس به ما میگوید: «از آن افسردگی که تو را زمین گیر کرده است، برخیز. بلند شو برای یک […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹
از مواجهه با مخالفان شوکه نشوید

از مواجهه با مخالفان شوکه نشوید

شما زمانی با بزرگترین حملات به خودتان مواجه خواهید شد که نزدیک به دست یافتن به رؤیاهایی هستید که خداوند […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۹
آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

خداوند قادر است که اتفاقاتی را به وقوع بیانجامد که شما هرگز توان انجام آن را نمیتوانستید داشته باشید. « […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹
ذهنیت بردگی را از بین ببرید.

ذهنیت بردگی را از بین ببرید.

ذهنیت بردگی را از بین ببرید. در کتاب مقدس در مورد مردی به نام (جِیبز) صحبت شده است. معنای لغوی اسم […]