چگونه استرس را کم کنیم؟

چگونه استرس را کم کنیم؟ از آنجایی که استرس مسئله ای بسیار شخصی است همه ما باید روشهای خاص خـود را برای رویارویی با آن پیدا کنیم. ولی برخی چیزها وجود دارد که می توانیم با استفاده از آنها به بهترین نحو با آن رویارو شویم.

چگونه استرس را کم کنیم؟

پیدا کنید که چه چیـزی بیشتر از همه باعث استرس شما میشـود. اگر نیاز هست فهرستی از همه چیزهایی که در ذهن دارید تهیه کنید. تــا زمانی که نمیدانیـد چه چیزی باعث استرس شما میشود نمی توانیــد استرس خود را متوقف کنید.

حل مسئله

بـا مسائل بـه صـورت موثر و مفید مواجه شوید. مشکالت زندگی از قبیل مسائل مالی، مناقشات خانوادگی یــا مشکالت محل کار میتواند منبع بزرگی از استرس باشد. یادگیـری مواجهه مناســب بــا مشکالت میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. بــرای حل مفیـد مسائل چندیـن گام وجـود دارد:

شناسایی مسئله، هدفگذاری، تهیه فهرستی از راه حل های احتمالی، یک راه حل را از میان فهرست خود انتخاب کنید، راه حل خود را عملی کنید، پیشرفت خود را شناسایی کنید.

بار کاری خود را قسمت کنید

وظایف و مسـئولیت های خود را به افراد دیگر واگذار کنید. این به این معنی نیست که کار خود را به فرد دیگر بدهید. معنی آن این است که تنها کاری را که می توانید انجام دهیـد بر عهده بگیریـد. این امر در خانه نیز صدق میکند. یعنی در صـورت لـزوم باید از کمک اعضـای خانـواده و دوسـتان خـود اسـتفاده کنیـد.

تعلل نکنید

کارهایی را که باید انجام دهید به زمان دیگر نیاندازیـد. داشتن یک برنامه روزانه به شما کمک میکند نظم و ترتیـب و حرکت خود را در مسیر حفـظ کنید. روی وظایف و نیز تصمیمات متمرکز شوید. بـه تعویق انداختن تصمیم گیری میتواند باعث نگرانی و استرس غیرضـروری شود.

درباره آن صحبت کنید

برخی اوقات ما نیاز داریم که استرس را بیـرون دهیـم. با کسی که به وی اعتماد دارید صحبت کنید. مدارس، محل کار و انجمنهای دینی محلی اغلب خدمات مشاوره ارائه میکنند

مراقبـت از خود

ورزش کردن، مدیتیشین یا دعا، خواب خوب در شب، تغذیه خوب، وقت صـرف کردن با حیوانات خانگی، پیاده روی، خندیدن و نرمش کردن همگی برای کاهش استرس نقـش مهمی دارند.

مهارتهای جسور بـودن را بیاموزید

جسور بودن به این معنی است که به شیوه های محترمانه از حقوق خود دفاع کنید. بسیاری از افراد صرفا به خاطر اینکه یک فـرد دیگـر را ناراحت نکنند، با انجام برخی امور موافقت میکنند و با مشکالت کنـار می آیند ولی این امر باعث افزایش استرس آنها میشود.