ویژگی های دوران نوجوانی

با بالا رفتن سنّ کودکان و رسیدن به سنّ نوجوانی، آشنایی بیشتر خانواده ها با ویژگی های دوران نوجوانی و دقتّ در نحوه ی برخورد با نوجوانان، امری ضروری است.

مهم ترین فایده های این آشنایی عبارت انداز:
 1.  والدین آگاه خواهند شد که فرزندشان با دوران کودکی فاصله گرفته و لازم است نحوه ی برخورد با او نیز تغییر کند.
 2. به نوجوان فرصت داده می شود که نیازهای واقعی خودش را بشناسد و آنها را با خانواده مطرح کند.
 3. خانواده ها نسبت به تغییرات جسمانی نوجوانان توجّه می کنند و برای حفظ بهداشت جسمانی، آنان را راهنمایی خواهند کرد.
 4.  خانواده ها نسبت به تغییرات روانی نوجوانان آگاهی پیدا می کنند و فرزندان خود را در این زمینه کمک خواهند کرد.
 5.  آگاهی خانواده ها نسبت به تغییرات جسمانی و روانی نوجوان، باعث کاهش فشارهای دوران بلوغ خواهد شد و در تأمین سلامت و بهداشت روانی او تأثیر به سزایی خواهد داشت.

ویژگی های دوران نوجوانی

 •  نوجوان درک و فکر خاصی دارد که با درک و فکر دوره ی کودکی او فرق دارد و بالاتر از آن است.
 •  نوجوان در این دوره، در خود احساس قدرت می کند و می خواهد عرض اندام کند و خود را به دیگران بشناساند.
 •  نوجوان سر و گوشش می جنبد، می خواهد از بسیاری از مسایل که در اطراف او می گذرد آگاهی به دست آورد، در حالی که در کودکی در لاک خود فرو رفته بود.
 •  نوجوان احساس می کند؛ فرد مستقلی شده است و دیگر حاضر نیست؛ همانند دوره ی کودکی به او امر و نهی شود و با سرپیچی از دستور بزرگ ترها می خواهد بگوید که من دیگر کودک نیستم.
 •  نوجوان به انجام رفتارها و اعمالی دست می زند که هدف و انگیزه او از انجام آن اعمال، ثابت کردن شخصّیت خود است. نوجوان با انجام دادن کارهای فوق العاده، سعی دارد قدرت خود را به دیگران نشان دهد.
 •  نوجوان برخلاف دوران کودکی، به سر و وضع خود می رسد.در این دوره، لباس و پوشاک برای او اهمّیتّ خاصی دارد و مدّت ها وقت خود را صرف آراستن ظاهر خود می کند. با این کار می خواهد مورد توجّه دیگران قرار گیرد.