نوجوان کیست وخصوصیات او چیست؟

نوجوان کیست وخصوصیات او چیست؟ نوجوانی دوره ی انتقال از کودکی به جوانی و بزرگسالی است. نوجوانی را «سنّ بحران » نیز نامیده اند؛ زیرا نوجوان نه بزرگسال است، یعنی نه هنوز از نظر جسمی، روانی، اجتماعی تا آن حد رشد کرده که دقیقاً مثل بزرگترها رفتار کند و نه کودک سابق است. بنابراین نوجوان از خودش سؤال می کند که «او کیست؟ » و نقش وی در جامعه چیست؟

نوجوان کیست وخصوصیات او چیست؟

روابط نوجوان با پدر و مادرش به تدریج عوض می شود. دیگر مانند گذشته با آنان ارتباط برقرار نمی کند و گاه فکر می کند که فکر آنان قدیمی است و از مسایل و حوادث جدید اطّلاع و آگاهی ندارند. بنابراین افکار و کردار پدران و مادران را مورد انتقاد قرار می دهد و ارزشی برای آنان قائل نیست.

  • نوجوان در این دوره، نیاز شدیدی به انتخاب دوست دارد؛ فردی را به عنوان دوست برای خود انتخاب می کند تا راز دل خود را به او بگوید و گاه در دوستی ها از مرز اعتدال تجاوز می کند و علاقه اش بیش از حد می شود.
  • دوره ی نوجوانی، دوران نافرمانی و سرپیچی علیه بسیاری از وقایع و جریانات و آداب و رسوم است.
  • یکی دیگر از روحیات نوجوانان این است که ثبات روحی و دوام شخصیتّ در او دیده نمی شود. در فرصت هایی کار و عملی را شروع می کند؛ ولی پس از گذشت چند روز آن را رها می کند و به کار دیگری دست می زند؛ به طور کلی در رفتار و کردارش ثبات به چشم نمی خورد.
  • دوره ی نوجوانی، دوره ی تخیلّ و رؤیاست. حوادث و مسایل زندگی را با دید رؤیایی ترسیم می کند و قدرت و توان آن را ندارد که با واقعّیات زندگی ارتباط برقرار کند.
  • نوجوان از نظر بدنی در حال دگرگونی است و تحولات فراوانی در جسم و روان او ظاهر می شود. به وجود آمدن این تحولات موجب می شود به «تنهایی و تنها بودن » علاقه مند شود. او دوست دارد تنها باشد و در تنهایی درباره ی خود و تحولات جسمانی و روانی خویش فکر کند.