مهارت تصمیم گیری در ازدواج

این نکته بسیار مهم است که جوانان برای داشتن ازدواج بهتر و موفقتر، علاوه بر آشنایی با معیارهای ازدواج ، با مهارت های مختلف زندگی مانند مهارت تصمیم گیری در ازدواج نیز آشنا شوند.

مهارت تصمیم گیری در ازدواج

مهارت تصمیم گیری در ازدواج یکی از مهم ترین مهارت هایی که لازم است هر فرد در زندگی بیاموزد، است. زیربنای این مهارت استدلال، منطق و تعقل است. ازدواج نیز تصمیم گیری مهمی است.

مراحل تصمیم گیری عقلانی یا منطقی

۱ . روبه رو شدن با موقعیت تصمیم گیری یعنی آگاهی فرد از این که ضرورت دارد در باره ی موضوعی تصمیم بگیرد. این آگاهی در برخی موقعیت ها مانند زمانی که فرد احساس می کند بر سر دو راهی قرار گرفته است یا مشکل مزمنی به طور مداوم در زندگی او حضور دارد یا به بن بست رسیده است اهمیت بیش تری می یابد.

۲ . تعیین گزینه های ممکن و جمع آوری اطلاعات در باره ی آن ها- در این مرحله فرد باید بررسی کند که چه گزینه هایی برای تصمیم گیری وجود دارد و سپس درباره ی آن ها اطلاعات  لازم را جمع آوری کند.

۳ . ارزیابی پیامدهای پی ش بینی شده در هر یک از گزینه ها، در این مرحله، فرد پیامدهای هریک از گزینه های ممکن را بررسی و نتیجه ی هر یک را مشخص می کند.

مهارت تصمیم گیری در ازدواج

۴ .متعهد کردن خود به گرفتن یک تصمیم-در این مرحله، فرد سعی می کند با انتخاب یکی از گزینه های ممکن خود را به انجام آن پای بند و متعهد  سازد. یکی از مشکلات مهم تصمیم گیری آن است که افراد، پس از انتخاب یکی از گزینه ها دائماً به گزینه های دیگر فکر می کنند که اگر این تصمیم را نمی گرفتم آن وقت موفق بودم و … .

۵ . برنامه ریزی برای اجرای تصمیم– در این مرحله، فرد گام های اجرایی را برای انجام تصمیم خود تعیین می کند.

۶ . اجرای تصمیم در این مرحله، فرد تصمیم می گیرد برنامه هایی را، که در مرحله ی قبل تعیین کرده بود، به اجرا درآورد.

۷ . ارزیابی پیامدهای واقعی تصمیم در این مرحله، فرد مشخص می کند تصمیم گرفته شده تا چه اندازه مؤثر و مفید بوده است. پس از اجرای گام ها، او پیامدهای واقعی تصمیم خود را بررسی می کند: حالا که جریان ادامه ی تحصیل را به جلو بردم چه نتایجی برای من داشت؟

در هر تصمیم گیری، فرد چیزی را از دست می دهد و در مقابل چیز دیگری را به دست م یآورد. هر تصمیم گیری دارای پیامدهای مثبت و منفی است. مهم آن است که تصمیمی گرفته شود که پیامدهای مثبت بیش تر و پیامدهای منفیِ کم تری داشته باشد.