مسئولیت پذیری یک مهارت است

کسی که زیر بار مسئولیت نمی رود، هنوز به پختگی عقلی نرسیده است. مسئولیت پذیری یک مهارت است و یادگیری آن نیاز به توجه و تمرین دارد. فرد مسئولیت پذیر اعتماد به نفس دارد، همیشه فعال است و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کند.

تعبیرهایی مثل ولش کن بابا، به من چه؟، کی حالشو داره؟ و مانند اینها نشانهٔ کسانی است که فاقد احساس مسئولیت اند. مسئولیت یعنی تعهد. احساس مسئولیت یک احساس درونی است که فرد را وادار می کند کارهایی را که پذیرفته است، به بهترین شکل انجام دهد. شاید شما هم دلتان بخواهد
مسئولیت هایی را بپذیرید، در حالی که زیر بار برخی از کارهای دیگری که به شما سپرده اند نرفته اید یا از عهدهٔ آن درست برنیامده اید.

مسئولیت پذیری یک مهارت است

وقتی مسئولیتی را پذیرفتید، باید به آن پایبند باشید؛ اگر پایبند نباشید ممکن است چیزهای زیادی را از دست بدهید؛ که از همه مهم تر اعتماد دیگران است. هرکس ممکن است در ابتدای انجام هر مسئولیتی دچار اشتباه شود؛ اما یادتان باشد اگر  اشتباهی را بارها تکرار کنید یا اینکه همواره شکست خود را توجیه کرده و دیگران را مقصر بدانید، خیلی زود از کاری که انجام می دهید، خسته و کلافه می شوید و اعتماد دیگران نیز از شما سلب خواهد شد.

توانمندی در تصمیم گیری سنجیده

قدرت تصمیم گیری یعنی اینکه فرد بتواند در مراحل مختلف زندگی، گزینه های مختلف را بررسی کند و بدون تزلزل و وابستگی بهترین گزینه را نسبت به شرایط خود انتخاب کند. کسی که نظراتش را پس از تفکر و تأمل بیان می کند، یا قبل از هر کاری ابتدا در مورد تمام جوانب آن کار فکر می کند، در نگاه دیگران فردی سنجیده و عاقل است.

قدرت تصمیم گیری یک مهارت است

مهارتی است که بیش از هر چیز نیاز به جرئت و سنجیده عمل کردن دارد. اگر شما جرئت لازم را برای تصمیم گیری داشته باشید و در عین حال یاد بگیرید تصمیم های سنجیده بگیرید، بخش مهمی از پختگی عقلی را کسب کرده اید. برخی تصور می کنند که تصمیم گیری تنها در لحظات حساس و مهم زندگی معنا پیدا می کند، در حالی که هر فرد در طول روز بارها با شرایطی مواجه می شود که لازم است برای آن تصمیم بگیرد. شما هستید که هر روز تصمیم می گیرید چه بپوشید؟ چه بخورید؟ چه بخرید؟ با دیگران چگونه رفتار کنید؟ چه برنامه ای برای طول روزتان داشته باشید؟ چگونه از خودتان مراقبت کنید؟ و…

دلایلی مانند« دلم می خواست»، «نمی توانستم یک تصمیم درست بگیرم  » ، « تحت فشار بودم» ، « اون موقع به نظرم، این طوری بیشتر خوش می گذشت»،«  بی حوصله بودم»،« چیزی دربارهٔ عواقب تصمیمم نمی دانستم»  ؛ نشانه نپختگی و نسنجیدگی است و نمی تواند جبران کننده نتایج یک تصمیم نادرست برای شما باشد.