رفتاری جدید با افکاری بهتر

کتاب مقدس به ما میگوید: «از آن افسردگی که تو را زمین گیر کرده است، برخیز. بلند شو برای یک زندگی تازه». اولین جایی را که باید برخیزانیم، تفکرمان است. باید رفتاری جدید با افکاری بهتر برگزینید. روزتان را با تفکر در مورد مشکلاتتان سپری نکنید یا با سر و کله زدن ذهنی با افرادی که آزارتان میدهند. این کار، شما را بی انگیزه نگاه خواهد داشت.

شما بایستی در فکرتان، خودتان را شاد ببینید. در تمام طول روز ما بایستی اینگونه فکر کنیم که :« بهترین روزهای من، پیش روی من هستند. نعمتی بزرگ در سر راه من قرار دارد. هر چه را که به ضرر من هست،خداوند به نفع من تمام خواهد فرمود. عظیم ترین پیروزی های من، در آینده ام وجود دارند». افکار قدرتمند کننده را به صورت هدفمند تکرار کنید :« من قوی هستم. من سالم هستم. من سعادتمند هستم».

هرگز روزتان را خنثی آغاز نکنید.

هنگامی که صبح ها از خواب برمیخیزید و افکار منفی به سراغتان می آیند با آن تفکرات منفی مقابله به مثل کنید و آنها را با افکار مثبت جایگزین کنید و با خود بگویید:« امروز قرار است یک روز عالی باشد. من در مورد آینده ی خودم هیجان زده هستم. امروز حتماً اتفاق خوبی برای من خواهد افتاد». نکته ی کلیدی این است: هرگز روز خود را در حالت خنثی آغاز نکنید. نباید منتظر باشید تا ببینید که امروز چگونه روزی خواهد بود، بلکه باید تصمیم بگیرید که چه روزی خواهد بود. اولین کاری که پس از برخاستن از رختخواب میکنید، پیش از مطالعه ی اخبار، پیش از بررسی وضع آب و هوا، باید این باشد که ذهنتان را در مسیر صحیح تنظیم کنید و با خود بگویید:  « امروز قرار است که یک روز عالی باشد».

رفتاری جدید با افکاری بهتر

اگر ذهنتان را خودتان تنظیم نکنید، اهریمن آن را برای شما تنظیم خواهد کرد. او به شما یادآوری خواهد کرد که چه روز بدی خواهید داشت، چه اشتباهاتی مرتکب شده اید و تمامی افرادی را که علیه شما اقدام خواهند کرد و … را به خاطر شما خواهد آورد. خیلی وقتها، شیوهای که ما روزمان را آغاز میکنیم، تعیین میکند که کل روز چطور خواهد بود. اگر روزتان را منفی، بیانگیزه و با غرزدن شروع کنید، شما فرکانس یک روز نکبتی را تنظیم کرده اید.

باید ذهن خود را بر روی فرکانس درست تنظیم کنید. زندگی شما، از افکار شما پیروی خواهد کرد. اگر با این افکار بیدار شوید که: «هرگز هیچ چیز خوبی برای من اتفاق نمی افتد، هرگز هیچ فرصتی نصیب من نمیشود، من هرگز از زیر بار قرض خارج نخواهم شد، گمان نکنم که هرگز فرد مورد نظرم را ببینم و ازدواج کنم ». در این صورت شما تنها ایمان خود را تضعیف میکنید. شما همان چیزی می شوید که باور دارید.