خواهان زندگی بهتر هستید

اگر شما تصمیم دارید به سطح بالاتری بروید، باید ابتدا تمام برچسبهای منفی را از ذهنتان پاک کنید. اگر خواهان زندگی بهتر هستید ، باید ابتدا تفکر بهتری داشته باشید. آیا در زندگیتان، اطرافیان شما را متقاعد کرده اند که هرگز نمیتوانید رؤیای خود را محقق کنید، چون استعداد و منابع کافی ندارید؟ هرگز با این برچسبهای منفی نتایج زندگیتان را محدود نکنید.

مردم سرنوشت شما را تعیین نمی کنند، بلکه خداوند سرنوشت شما را تعیین میکند. زمانی که پدرم در سال ۷۱۱۱ درگذشت، من به عنوان واعظ شروع به کار کردم. من قبل از آن هرگز سخنرانی نکرده بودم. در یکی از همایشها، هنگامی که مراسم تمام شد، به صورت اتفاقی متوجه صحبت دو نفر شدم. یکی از آنها به دوستش گفت :«جول نمیتواند به خوبی پدرش صحبت کند». دوست دیگر گفت: «بله، درست میگویی. به نظر میرسد که به زودی سخنرانیهای هفتگی تعطیل شود».

خواهان زندگی بهتر هستید

من در ابتدای کار، افکاری منفی داشتم که شاید واقعاً لیاقت کافی برای این کار را نداشته باشم و با شنیدن صحبتهای آن دو نفر، این افکار در ذهنم تشدید شد. برچسبهای منفی در ذهنم حک شده بود که من به اندازه کافی خوب نیستم. کلمات همانند دانه هستند. اگر زمان زیادی آنها را در ذهنتان آبیاری کنید، ریشه میدوانند و به واقعیت شما تبدیل میشوند. من تمام سعی خودم را کردم که آن برچسبهای منفی را از ذهنم پاک کنم، اما به این سادگی ها نبود. این افکار منفی مدام در ذهنم پخش میشدند که: « تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو لیاقتِ جایگاه پدرت را نداری ».

پاک کردن این برچسبها از ذهنتان کار آسانی نیست. همانند این است که برچسبی قدیمی به مدت زیادی بر روی شیشه اتومبیل تان چسبیده باشد و حالا هر کاری میکنید، نمیتوانید آن برچسب را از شیشه جدا کنید. مدتهای زیادی بر روی افکارم کار کردم. در نهایت، توانستم آن برچسبهای منفی را از ذهنم پاک کنم و این باور را در خود ایجاد کنم که من با کمک خداوند قادر و متعال، توانایی انجام هر کاری را دارم. اگر در آن زمان به طور جدی فکری به حال آن برچسب های منفی نمیکردم، هرگز نمیتوانستم به جایگاه امروزم دست یابم.