خلق شده‌اید برای اوج گرفتن

شما وظیفه تان را انجام دهید و از شر آن افکار خود سرزنشگر خلاص شوید. از شر چیزهایی که دیگران به خوردتان داده اند خلاص شوید و ذهنتان را از نو برنامه ریزی کنید. از ته دلتان شروع به باور این موضوع کنید که رستگار، با استعداد و تندرست هستید. خداوند هنوز هم میتواند شما را به جایی که باید باشید برساند. باور داشته باشید که هنوز هم میتوانید خودِ کاملتان را آزاد کنید. شما خلق شده‌اید برای اوج گرفتن .

ممکن است تنها چیزی که شما را از یک زندگی عالی بازداشته است، افکار پیش رویتان باشند! شما بر روی خطاهایتان تمرکز کرده اید، اینکه چگونه همه چیز را خراب کرده اید، اینکه هیچوقت به اندازه کافی خوب نبوده اید. باید طرز فکرتان را تغییر دهید. از شر افکار کرمگونه خلاص شوید.

خلق شده‌اید برای اوج گرفتن

من معتقدم امروز قرار است شروع تحول زندگیتان باشد. یک دگرگونی در حال اتفاق افتادن است. باید آماده شوید. استعدادی قرار است در وجود شما متجلی شود که تا به حال حتی از وجود آن خبر نداشته اید. دژ مستحکم خود کم بینی در حال فروپاشی است. قرار است یک احساس بی باکی و اعتماد به نفس جدیدی را حس کنید تا قدم در راه تحقق سرنوشتتان بگذارید. ممکن است فقط یکی از بالهایتان از پیله خارج شده باشد، اما همین هم خوب است. خداوند دلش نمیخواهد شما در پیله تان بمانید. او شما را برای خزیدن و لولیدن نیافریده است. او شما را خلق کرده است تا اوج بگیرید. وقت آن است که بال دیگرتان را نیز خارج کنید.

 به چیزهای خوب فکر کنید.

اگر ذهنتان را از نو برنامه ریزی کنید، خودِ کاملتان آزاد خواهد شد. من خودِ بااعتماد به نفستان را فرا میخوانم. خودِ موفق تان، خودِ سعادتمندتان، خودِ بااستعدادتان، خودِ منضبطتان، خودِ فوق العاده تان. من باور دارم و اعلام میکنم که پادشاه درونتان در حال پدیدار شدن است. عقاب درونتان در حال پدیدار شدن است. پروانه ی درونتان در حال پدیدار شدن است. شما قرار نیست همان جایی که هستید بمانید. شما در حال تغییر و دگرگونی هستید. با یاری خداوند قرار است به جایگاهی دست یابید که خودتان به تنهایی قادر نبودید به آن جایگاه دست یابید.