تماس با ما

اهداف مرکز ارائه خدمات تخصصی به مراجعان در مسایل فردی و خانوادگی به صورت حضوری و غیرحضوری . ارائه خدمات روان شناسی به مراجعان در قالب جلسات گروهی و کارگاههای آموزشی همکاری با سازمان ها و دستگاههای مختلف در زمینه گزینش و استخدام نیروهای کارآمد ارائه خدمات مشاوره ایی و روان شناختی به سازمانها ودستگاههای طرف قرارداد انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی در زمینه های مختلف