بیانات صریح در گفتگو

هر سبک گفتگو دارایی اثراتی هم بر فرد گوینده و هم بر شنونده است . بیانات صریح در گفتگو به طور پایا، صحیح ترین، گویاترین، خود تقویت کننده ترین و زاینده ترین سبک به منظور رسیدن به هدف است.

توصیه های عملی جهت صراحت

گفتگوی صریح مبنی بر این فرض است که هر یک از شما بهترین قاضی تفکرات، نیازها، احساسات و رفتارهایتان هستید . شما بهتر از هر کس دیگری از زمینه خانوادگی و ویژگی هایی که شما را به صورت یک انسان یگانه شکل داده ، آگاهید . در مسایل مهم نیز هر کدام بهترین مشخص کننده وضعیتتان هستید.

بیانات صریح در گفتگو

از آنجا که هر یک از شما یگانه اید، اوقات بسیاری وجود دارد که با یکدیگر توافق نخواهید داشت . به جای تن در دادن به هم و یا غلبه بر یکدیگر، هر یک از شما حق انتخاب و بیان وضعیت تان را دارید و می توانید در مورد تفاوت هایتان گفتگو کنید. اما گاهی عواملی باعث می شود که همسران در بیان خواسته ها، افکار و نیازهای خود صراحت نداشته باشند . از علل این امر می توان به اعتقادات تحریف شده ای اشاره کرد که در ذهن
افراد وجود دارد و مانع از صراحت می شود. در زیر به برخی از آنها و واقعیت مقابل آنها اشاره خواهد شد.

با ترسهایتان برای صریح بودن روبرو شوید.

هنگامی که در مورد پیامدهای صراحت نگرانید ، کاملاً مفید است که سؤالات زیر را از خودتان بپرسید:

 1. اگر با همسرم در این موقعیت قاطع و صریح باشم، بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد، چیست؟
 2.  چه عقایدی دارم که شرایط این پیامد را مساعد میکند؟
 3. آیا شواهدی برای حمایت از این اعتقاد دارم؟
 4.  چه شواهدی برای رد این اعتقاد وجود دارد؟
 5.  پیامد منفی صریح بودن من در این موقعیت چیست؟
 6.  با این پیامد واقعی تر چگونه میتوانم مقابله کنم و به آن پاسخ دهم؟
 7.  اگر به آن چه در حال انجام آن هستم(صراحت)، ادامه دهم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 8.  اگر صریح نباشم و تسلیم شرایط پیشین شوم، چه خواهد شد؟
 9.  آیا صراحت من در این موقعیت ارزشمند است؟ (ارزشش را دارد)
در این جا پاسخ به سوالات بالا در یک رابطه واقعی آمده است:
 •  اگر به علی بگویم، نمی خواهم تعطیلات امسال را در خانه والدین اش بگذرانیم، سخت عصبانی خواهد شد و مرا طلاق خواهد داد.
 •  او مادرش را بیش از من دوست دارد.
 •  علی هر هفته به مادرش تلفن می کند، او سعی دارد فرزند خوبی باشد.
 •  او به من گفته که مادرش او را عصبی می کند، او گفته که مرا دوست دارد (آخرین بار شب گذشته بود و بعد مرا در آغوش کشید).
 •  او ممکن است مرا کمی اذیت کند و بعد درباره گذراندن تعطیلات بدون مخارج زیاد ، با من بحث کند.
 •  می توانم از قبل پیشنهاداتی آماده کرده و به او بدهم ، مثلاً ملاقات یک دوست، یک سفر اردویی و نظیر آن.
 •  می توانیم بهترین تعطیلات را در مکانی جدید و نشاط برانگیز داشته باشیم.
 •  تمام تعطیلات را در منزل والدین اش خواهیم بود . تا زمانی که روال قدیمی را تغییر ندهیم، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
 •  بله