به نوع افکارتان توجه کنید

اگر افکار شما منفی، ناامید کننده و سرزنش کننده هستند، به آنها نچسبید. آنها را حذف کنید. در طول روز به نوع افکارتان توجه کنید. اگر با خود میاندیشید که با استعداد نیستید، بدون شک نمیتوانید گامی در مسیر تحقق رؤیایتان بردارید. اگر شما با خود بیندیشید که فردی غیرجذاب هستید، فرصتهای ملاقات با افراد مناسب را از دست میدهید. اگر با خود بیندیشید که دیگر به حد نهایی پیشرفت خود رسیده اید، هرگز پیشرفت نخواهید کرد.

دلیل این موضوع این نیست که محدودیتی برای پیشرفت شما وجود دارد، بلکه شما خودتان را به وسیله افکار نامناسب متقاعد کرده اید. خبر خوب این است که هیچگاه دیر نیست. شما هنوز فرصت دارید که به همان کسی تبدیل شوید که برای آن خلق شده اید. کلید این است: ذهنتان را از تمام افکار مسمومی که دیگران درباره شما گفته اند خالی کنید. شما آن کسی نیستید که مردم درباره شما میگویند، بلکه آن کسی هستید که خداوند درباره شما گفته است.

به نوع افکارتان توجه کنید

ذهنتان را از حرفهایی که در گذشته، مشاور مدرسه به شما گفته است که: تو دانش آموز ضعیفی هستی، هرگز در تحصیل موفق نمیشوی خالی کنید. این گفته ها را از ذهنتان پاک کنید. شما قادر هستید دانشجویی عالی باشید. بذر عظمت درون شما نهفته است. اگر نامزد و یا همسر سابقتان به شما گفته است که تو جذاب نیستی، تو به اندازه کافی خوب نیستی، این گفته را حذف کنید. شما شاهکار خلقت هستید. شما زیبا، جذاب و منحصر به فرد هستید.

گزارشی را درباره کودکانی میخواندم که در دوران مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. در این گزارش نوشته شده بود که در سنین بزرگسالی این آزار و اذیتها و تمسخرهای دیگران بر روی آنها اثر منفی گذاشته بود. محقق این گزارش با یکی از آنها که اکنون در دهه ۴۰ سالگی زندگی اش بود، مصاحبه ای انجام داده بود. آن مرد به نظر فردی باهوش و توانا میرسید، اما در عمل نمیتوانست در کار، روابط و امور زندگی اش خوب عمل کند و در زندگی اش سرگردان بود. او تعریف میکرد که چگونه همکلاسیها او را با لقبهایی مثل بازنده و شکست خورده خطاب میکردند. او اجازه داده بود این کلمات در ذهنش ریشه کنند و در نتیجه سالها بعد اثر بسیار غم انگیزی را بر زندگی او بگذارند.

مراقب افکار خود باشید

وقتی فردی شما را با کلمه خاصی مورد خطاب قرار میدهد، بذر آن کلمه در ذهن شما کاشته میشود. حال به شما بستگی دارد که اجازه دهید آن بذر ریشه بدواند و به واقعیت شما تبدیل شود و یا اینکه آن بذر را در نطفه خشک کنید. هنگامی که شما به آن کلمات میچسبید، گویی به آن بذرها در حال آب دادن هستید و در نهایت، آنها به واقعیت شما تبدیل میشوند. به همین دلیل است که تأکید میکنم باید مراقب افکار خود باشید. البته اگر دیگران به شما میگویند:
« تو باهوش هستی، تو کارهای بزرگ را به سرانجام میرسانی ،» بسیار عالی است که این بذرهای مثبت را آبیاری کنید. این گفته های مثبت را که توسط دیگران به شما گفته شده است، مرور کنید و به آنها بیندیشید تا در نهایت به واقعیت شما تبدیل شوند.

اما متأسفانه اغلب اوقات، ما بیشتر به گفته های منفی دیگران درباره خودمان می اندیشیم. دیگران قادر نیستند کاری کنند که آن دانه های منفی در ذهن شما ریشه کنند. این خودتان هستید که باعث رشد و ریشه دواندن آن بذرها میشوید. دیگران تنها میتوانند آن بذرها را بکارند، این شما هستید که باید تعیین کنید کدام بذرها رشد کنند و کدام بذرها در نطفه خشک شوند.