به خودت احترام بگذار

به خودت احترام بگذار و عشق بورز تا کسانی را به طرف خودت جذب کنی که دوستت دارند و برایت احترام قائلند. وقتی احساس بدی نسبت به خودت داری از ورود عشق به درونت جلوگیری میکنی و در عوض موقعیت ها و افرادی را به پطرف خودت جذب می کنی که احساس بد تو را بیشتر می کنند.

به خودت احترام بگذار

اگر همه حواست را متوجه ویژگی های مثبت وجودت کنی، قانون جذب خصوصیاتی نظیر دیگرت را آشکار خواهد کرد. ابتدا خودت را دوست بدار و به خود رسیدگی کن تا بازتابی از این عشق را در بیرون نیز ببینی .

نمونه هایی از احترام به خود:

 • شناسایی خصوصیات مثبت خود.
 •  خودتان را با دیگران مقایسه نکنید .
 •  تشخیص موارد مثبت و موفقیتهای زندگی خود.
 •  برنامه داشتن برای حمایت از خانواده، دوستان و آشنایان و..
 •  گذشته را رها کنید .
 •  اطراف خود را با افراد مثبت و با انگیزه پر کنید.
 •  با خودتان با احترام حرف بزنید و رفتار کنید .
 •  توجه و تمرکز به تواناییها، استعدادها و خصوصیات مثبت خود.
 •  گیر نکردن در ناتواناییها و نقاط منفی شخصیت
 •  مقایسه نکردن خود با دیگران و پرهیز از تعریف و مقایسه ی ویژگیهای خود با استانداردها و خواسته ها و سلیقه دیگران
 •  دیگران را ببخشید
احترام به دیگران

مهمترین مسئله ای که درمورد احترام باید بدانید این است که چیزی نیست که دیگران به طور خودکار به شما عرضه کنند، بلکه خودتان باید آن را کسب کنید. میتوانید با احترام گذاشتن به خودتان و دیگران، داشتن اعتماد به نفس کافی، نشان دادن اقتدار در تصمیم گیری ها و همچنین خوب لباس پوشیدن احترام اطرافیان تان را جلب کنید. شاید می توان گفت هنری که امروز مانند: دیروز ها نیست و به دست فراموشی سپرده شده است، احترام به دیگران، علی الخصوص به بزرگان است.

آثار احترام و بی احترامی به دیگران

رعایت احترام دیگران و بی احترامی به آنان آثار وضعی و تکلیفی و پاداش و کیفر خاصی دارد. خداوند برای این که انسان ها احترام یک دیگر را نگه دارند افزون بر روش های تشویقی و بیان فواید و آثار آن میکوشد تا از روش تهدید و تنبیه نیز بهره جوید از این روست که اهانت کنندگان و تحقیر کنندگان را به مجازاتی سخت در آخرت تهدید می کند تا به این روش هنجارهای اجتماعی را تقویت و تثبیت نماید.