برنامه های اوقات مشترک زوجین

یکی از اجزای زندگی موفق زناشویی آن است که زوجین اوقات مشترکی را با یک دیگر داشته باشند تا بتوانند در زمینه های مختلف با یک دیگر گفت وگو کنند. برنامه های اوقات مشترک زوجین معمولاً صرف فعالیت های زیر می شود.

برنامه های اوقات مشترک زوجین

۱. بیان محبّت، علاقه و توجه 

همه ی انسان ها نیاز دارند که دوست بدارند و کسی دوست شان بدارد. این نیاز و ابراز محبّت در ازدواج به اوج می رسد. به صورت های مختلف می توان چنین ابراز محبتی را به همسر نشان داد:

کلامی

بیان جملات و کلماتی حاکی از محّبت و علاقه، مانند دوستت دارم، به تو افتخار می کنم، تشکر از محبّتها و زحمات، قدردانی از کارهای معمول، تعریف کردن از تواناییها، کارها و… .

نوشتاری

نوشتن نامه ای پر محبّت به همسر، نوشتن چند بیت شعر، گذاشتن نامه ای برای همسر، فرستادن پیامی کوتاه با تلفن همراه، فرستادن تصویری زیبا از طریق پست الکترونیک۱ و… .

غیر کلامی 

ابراز محبّت به همسر بدون استفاده از کلمات مانند خرید شاخه ای گل، پختن غذایی که دوست دارد، خریدن هدیه ای هر چند کوچک، به یاد داشتن روز تولّد، سالروز ازدواج، روز پدر یا روز زن یا مادر، غافل گیر کردن او با آن چه از آن لذّت می بردو…

نکته ی بسیار مهّم آن است که هنگام ابراز محبّت به همسر باید خالصانه و صادقانه عمل کرد.

۲ . بیان سالم احساسات منفی

نه تنها مهّم است زوجین احساسات مثبت خود را به یک دیگر بیان کنند، بلکه مهم است احساسات منفی خود را نیز با یک دیگر در میان بگذارند، از جمله ترس ها، نگرانی ها و مشکلاتی که با آن روبه رو هستند.

۳ . بیان روشن و واضح انتظار و توقع از یکدیگر

مهم است زوجین انتظار خود را از شریک زندگی خود بدانند و بدانند این انتظارات تا چه حد به جاست. بهتر است انتظارات منطقی خود را صادقانه به همسر خود بیان کنند.

توقعات و انتظارات غیرمنطقی از همسر:
 1.  باید شادم کند
 2.  نباید غیر از من، به چیزی علاقه داشته باشد
 3.  بدون این که بگویم، باید بفهمد چه می خواهم یا چه احساسی دارم
 4.  باید تمام محبت ها و فدارکاری هایم را جبران کند
 5. باید تمام اضطراب ها، نگرانی ها، درد و رنج ها را از من دور کند
 6.  باید برای من ارزش و احترام قایل شود
 7.  باید از همه ی کارهایم ممنون و متشکر باشد
 8. نباید از من انتقاد کند، نباید از دست من عصبانی شود یا نشان دهد کارم را قبول ندارد
 9.  باید آن قدر به من مهر و محبت نشان دهد که از چیزی احساس ناراحتی نکنم
 10.  باید با تمام وجودش دوستم داشته باشد، حتی اگر من خودم را دوست نداشته باشم
 11. باید خوشبختم کند
 12. باید سر و سامانم بدهد.
۴. برنامه های مشترک

لازم است زوجین قسمتی از ساعات را به برنامه های مشترک خود اختصاص دهند: تفریح، سرگرمی، گردش، پیاده روی، با هم کاری را انجام دادن، مانند تهیّه ی غذایی جدید، تکمیل نوعی جورچین  ، گفت و گو از روزی که گذشت، مرور خاطره های قبلی، پیشرفت ها و … .

۵ . برنامه ریزی و تصمیم گیری مشترک

تصمیم گیری در خصوص برنامه های آینده، هدف های مشترک، آرزوها و … یکی از موضوعاتی است که بهتر است در اوقات مشترک زوجین مطرح شود.