افسردگی پس از زایمان

افسردگی پریناتال ،در دوران بارداری یا طی چهار هفته پس از زایمان رخ می دهد. معمولاً افسردگی پس از زایمان نامیده می شود. افسردگی پری ناتال ممکن است در حین بارداری باشد.

افسردگی پس از زایمان

تغییرات هورمونی که در دوران بارداری و زایمان اتفاق می افتد می تواند باعث ایجاد تغییراتی در مغز شود که منجر به نوسانات خلقی می شود. کمبود خواب و ناراحتی جسمی که اغلب با تولد نوزاد اتفاق می افتد نیز باعث افزایش این اختلال می شود.

علائم افسردگی پس از زایمان

علائم افسردگی پریناتال می تواند به همان اندازه علائم افسردگی اساسی باشد و شامل موارد زیر است:

 • غمگینی
 • اضطراب
 • خشم یا عصبانیت
 • فرسودگی
 • نگرانی شدید در مورد سلامتی و ایمنی کودک
 • مشکل در مراقبت از خود یا نوزاد جدید
 • افکار آزار یا آسیب رساندن به کودک

زنانی که فاقد پشتیبانی هستند و یا قبل از آن دچار افسردگی شده اند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به افسردگی پریناتال هستند، اما این برای هر کسی ممکن است رخ دهد.

آیا من افسردگی پس از زایمان دارم؟
 • شدیدا احساس ناراحتی و افسردگی میکنم
 • بی هیچ دلیلی گریه میکنم
 • احساس گناهکار بودن و یا بی ارزش و ناامید بودن دارم
 • به خودکشی و یا افکار ترسناک دیگر فکر میکنم
 • احســاس ناتــوان بــودن میکنــم و نســبت بــه کودکــم و یــا ســایر اعضــای خانــواده حــس نفــرت دارم
 • متوجه تغییراتی در خواب و اشتهایم شده ام
 • احســــاس بیقــراری، غیــر قابــل کنتــرل بــودن و یــا بی انــرژی بــودن دارم
 • در تمرکز کردن مشکل دارم
 • از خانواده، دوستان و یا موقعیتهای اجتماعی دوری میکنم

عـلاوه بـر ایـن برخـی از زنـان ممکـن اسـت نشـانه هایی داشـته باشـند کـه جنبـه فیزیکـی قویتـری دارد از قبیـل:

 • احساس ضعف و یا سرخ شدن صورت
 • یبوست، نفخ و یا تهوع
 • سرد درد و یا احساس سرسنگین بودن

در زنانـی کـه دچـار افسـردگی پـس از زایمـان شـده اند ایـن احتمـال وجـود دارد کـه افـکار ترسـناکی دربـاره آسـیب زدن بـه کودکانشـان داشـته باشـند، بـا اینکـه ایـن شـاید چیـزی اسـت کـه اصـلا نخواهنـد آن را انجـام دهنـد. بـا اینکـه چیزهایـی دربـاره زنانـی کـه بـه نـوزدان خـود آسـیب رسـانده اند شـنیده ایم ولـی ایـن امـر بسـیار نـادر اسـت.

در مـواردی کـه زنـان بـه کـودکان خـود آسـیب میزننـد ایـن زنـان بـه روانپریشـی مبتلـا شـده اند. روانپریشـی پـس از زایمـان (روانپریشـی بعـد از هفته هـا و ماههـای زایمـان) تنهـا یـک مـادر از هـر هـزار مـادر را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد. حتـی مـادران مبتلـا بـه افسـردگی پـس از زایمـان نیـز بسـیار بـه نـدرت بـه کـودکان خـود آسـیب میزننـد.

راه های درمان

با اینکه افسردگی پس از زایمان شاید یک مبارزه یا چالش پایان ناپذیر به نظر برسد ولی کارهایی هست که شما میتوانید برای کمک به آن انجام دهید:

مشـاوره:

گـروه درمانـی، درمـان انفـرادی و یـا مشـاوره ازدواج و خانـواده با یـک متخصص صلاحیـتدار میتواند به شـما کمک کند خـود را وارد مسـیر اصلی زندگی کنیـد و بفهمید که تنها نیسـتند و تقصیر شـما نیسـت. بسـیاری از زنـان احسـاس میکننـد کـه از نوعـی مشـاوره بـه نـام درمـان شـناختی-رفتاری سـود میبرنـد. در این نـوع از درمان، شـما از طریـق همکاری با مشـاور خـود افـکار، احساسـات و یـا رفتارهایـی را کـه بهداشـت روانی شـما را تهدیـد میکنند تغییـر میدهید.

نـوع دیگـری از مشـاوره نیـز وجـود دارد کـه درمـان میان فردی نامیده میشـود. دراین روش، مشـکلاتی که شـما در زمینه برقـراری رابطه با دیگران دارید شناسـایی میشـود، مشـکلاتی که احتمالا به افسـردگی شـما کمک کرده اسـت.

درمـان دارویـی:

بـرای برخـی زنان در صورتی که افسـردگی آنها متوسـط و یا جدی باشـد اسـتفاده از مسـکنها، آرامبخشها و سـایر داروهای مناسـب دیگر مفید اسـت. در صـورت بـاردار بـودن و یـا شـیر دادن بـه کودک، مطمئن باشـید که با پزشـک خـود درباره خطـرات و منافع مصـرف دارو صحبت میکنید.